Hrad z obrázků Josefa Lady

20. září 2009

Dnešní putování Po stopách středověkých tvrzí a hradů středních Čech nás spolu s profesorem Tomášem Durdíkem z Archeologického ústavu AV ČR zavede do míst, která jsou doslova "zahradovaná". Nedávno už jsme tuto lokalitu navštívili při prohlídce Staré Dubé. Dnes se ovšem vydáme na druhý břeh řeky Sázavy a budeme pátrat po stopách hradu Zlenice, který do dějin vstoupil také jako Hláska.

Zlenice pochopitelně zaujaly také Augusta Sedláčka, a tak i pro ně našel ve své knize Hrady, zámky a tvrze království Českéhodostatek prostoru...

"Každý, kdo jel drahou z Prahy k Táboru, zajisté si rád vzpomněl na roztomilý obrázek,který se jemu jedoucímu od Senohrab k Čerčanům naskytl; obraz malebných zřícenin hradu Zlenického i s překrásným údolím Sázavským, kterýžto spatřil, když na malou chvíli vyjel z jednoho z četných průkopův téže dráhy. Neníť také týž hrad s okolím od žádné jiné strany krásnější a malebnější, než z této. Zlenický hrad založen byl na ostrohu mezi řekou Sázavou a potokem Hrušickým, který do ní pod hradem padá. Ostroh, jehož opyš se k ústí potoka volně sklání, zakladatel překopal tak, že jeho severovýchodní konec zůstaven pro hrad a oddělen od ostatní vyšší krajiny hlubokým a ve skále vytesaným příkopem tak, že na této straně nebylo naprosto možno do hradu se dostati."

Zlenice (říjen 2008)

Tak viděl Zlenice August Sedláček na přelomu 19. a 20. století. Dnes už víme o hradu nepoměrně více, jak vám dokáže profesor Tomáš Durdík.

Místo, kde letěl zápalný šíp
Význam Zlenic postupem let doložila také archeologie, která sice ještě neřekla své hlavní slovo, protože velký průzkum zde ještě neproběhl, ale v náznacích už prozradila mnohé...

Zlenice (říjen 2008)

Jak se psali dějiny...
Už mnohokrát jsme zalistovali knížkou Augusta Sedláčka a několikrát museli záznamy upravit. Jak je to v případě Zlenic? O dějinách hradu je v knížce Hrady, zámky a tvrze království Českého mimo jiné také psáno:...
"Zlenice jest název čelední a proto se psávalo "do Zlenic" a "na Zlenicích" a není to proto název hradu, nýbrž vsi, ze které vznikl před rokem 1415 dvůr Zlenický. Po něm pak dáno jméno hradu, který byl založen v první polovici čtrnáctého století. Proto není jisto, zdali seděl na hradě Oldřich ze Zlenic, jenž roku 1318 poháněl Ctibora z Kožlího pro škodu, kterou mu učinil v Koutech. Avšak seděl později na hradě Jan ze Zlenic, osoba stavu panského, což znáti jest odtud, že seděl roku 1351 na soudu zemském. Týž Jan zapsal toho roku, 30. června, hrad Zlenický se vším, co při něm bylo, Štěpánovi, kanovníku a nejvyššímu písaři a Ješkovi z Tetína bratřím v jednom tisíci kopách, tak aby brali úrok 100 kop a Jan měl moc hrad zase vyplatit. Psal se po Zlenicích snad ještě roku 1365 sedaje na soudu zemském."

Zlenice (říjen 2008)

Pojďme si tedy také říci pár slov o dějinách hradu a majitelích, kteří se do jeho historie zapsali...

Když je příběh ve svém závěru
Zánik hradu ve Zlenicích je spojen se jménem krále Jiřího z Poděbrad... Začněme ale opět nad knihou Augusta Sedláčka: "Král Jiří kázal ten prodej z desk vymazati, poněvadž to zboží prodáno za méně, než stálo. Tedy bratří obnovili zápis léta 1463 a prodali Zlenice za 3000 kop. Asi v ty časy byl hrad Zlenický zbořen. Kdy a jak se to stalo, není známo. Před samým hradem vlastně proti němu a nynější železné dráhy jest ostroh překopaný jako nějaké tvrziště, bezpochyby ležení obléhajících, také severovýchodně od hradu jest násep. Že pak hrad Zlenický byl násilně zbořen, jde na jevo z listu roku 1465, kdež se dí o témž hradě, že jest zbořen a úplně opuštěn. Tehdá totiž Zdeněk poddal hrad svůj Myšlín s dovolením královým v manství a obdržel za to hrad Zlenice dědičně. Připojil je k panství Hrádku Komorního, při němž se léta 1525 zámek pustý Zlenice připomíná. Od téhož panství oddělen léta 1648 k Mrači a s touto koupen léta 1725 k panství Konopišťskému."

Zlenice (říjen 2008)

Výlet pro romantické duše...
Společně s profesorem Durdíkem nesmíme vynechat ani procházku současnými Zlenicemi. Co vás tedy na místě čeká - co můžete vidět a co by vám nemělo uniknout?

Zlenice (říjen 2008)

Velmi upovídané je celé okolí Zlenic. Jak už zaznělo, jsou ve velmi zajímavé lokalitě...

Zlenice (říjen 2008)

Vynechat nesmíme také už několikrát zmiňované sdružení, které o hrad pečuje a v období od 25. července do 16. srpna bude v areálu Zlenic pořádat další Archeocamp, o kterém můžete najít informace zde.

V příštím díle...
V Zrcadle s premiérou 19. června už nás čeká poslední zastavení seriálu Po stopách středověkých tvrzí a hradů středních Čech. Společně s profesorem Tomášem Durdíkem navštívíme hrad Zvířetice, který jste si mohli prohlédnout také ve snímku F. A. Brabce - Máj.

Zlenice (říjen 2008)
autor: Adriana Krobová
Spustit audio